2021 – nagrody za rok 2020 dla pracowników IMW

Polecany

Kategorie prac oryginalnych

Za oryginalną pracę badawczą ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda III stopnia

 • Kwiecień E, Stefańska I, Chrobak-Chmiel D, Sałamaszyńska-Guz A, Rzewuska M. New determinants of aminoglycoside resistance and their association with the class 1 integron gene cassettes in Trueperella pyogenes. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(12): 4230; https://doi.org/10.3390/ijms21124230 IF: 4,556, pkt MNiSW: 140

Za pracę oryginalną opublikowaną w zespole międzynarodowym w zagranicznym czasopiśmie z listy JCR

Nagroda I stopnia

 • Sałamaszyńska-Guz  A, Serafińska I, Bącal P, Douthwaite Stephen. Virulence properties of Campylobacter jejuni are enhanced by  displaying a mycobacterial TlyA methylation pattern in its rRNA. Cellular Microbiology, 20202020;22:e13199  IF: 4,41; pkt MNiSW: 140

 

W kategorii za oryginalną pracę kliniczną (wykonaną na zwierzętach, z wyłączeniem zwierząt laboratoryjnych), rozwiązującą problem kliniczny/diagnostyczny/terapeutyczny

Nagroda III stopnia

 • Didkowska  A, Orłowska B, Witkowski L, Olbrych K, Brzezińska S, Augustynowicz-Kopeć E, Krajewska-Wędzina M, Bereznowski A, Bielecki W, Krzysiak M, Rakowska A, Olech W, Miller  MA, Waters Wade R Lyashchenko KP., Anusz K. Biopsy and Tracheobronchial Aspirates as Additional Tools for the Diagnosis of Bovine Tuberculosis in Living European Bison (Bison bonasus).  Animals 2020, 10, 2017; https://doi:10.3390/ani10112017 . IF: 2,323; pkt MNiSW 100

 W kategorii za pracę doktorską przedstawioną w formie monotematycznego cyklu publikacji lub opublikowaną pracę doktorską przedstawioną w formie monografii

 

Nagroda II stopnia

Dr Woźniak Aleksandra, Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej, Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW, Warszawa,

Publikacje wchodzące w skład monotematycznego cyklu:

 • Woźniak A, Miłek D, Matyba P, Stadejek T. Real-time PCR detection patterns of porcine circovirus type2 (PCV2 )in Polish farms with different status of vaccination against PCV2. Viruses  2019, 11(12): 1135, https://doi:10.3390/v11121135.  IF: 3,811; pkt MNiSW: 100
 • Stadejek T, Woźniak A, Miłek D, Biernacka K. First detection of porcine circovirus type 3 (PCV3) on commercial pig farms in Poland. Transboundary and Emerging Diseases 2017, 64: 1350-1353, https://doi:10.1111/tbed.12672.  IF:3,504; pkt MNiSW: 35
 • Woźniak A, Miłek D, Bąska P, Stadejek T. Does porcine circovirus type 3 (PCV3) interfere with porcine circovirus type 2 (PCV2) vaccine efficacy?  Transboundary and Emerging Diseases 2019, 66: 1454-1461, https://doi:10.1111/tbed.13221.  IF:3,554; pkt MNiSW: 100

Łączna punktacja prac wchodzących w skład monotematycznego cyklu publikacji:

 • według listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 235 pkt.
 • łączny impact factor według listy JCR: 10.86

Kategorie prac przeglądowych

Za wyróżniającą się pracę przeglądową ogłoszoną w krajowym lub zagranicznym czasopiśmie z listy JCR, w języku polskim lub obcym

Nagroda II stopnia

 • Kaszak I, Witkowska-Piłaszewicz O, Niewiadomska Z, Dworecka-Kaszak B, Toka F, Jurka P. Role of Cadherins in Cancer—A Review. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(20): 7624; https://doi.org/10.3390/ijms21207624 IF: 4,556; pkt MNiSW 140

Wyróżnienie

 • Żmigrodzka M, Witkowska-Piłaszewicz O, Winnicka A. Platelets extracellular vesicles as regulators of cancer progression- un updated perspective. International Journal of Molecular Sciences 2020, 21(15): 5195;  https://doi:10.3390/ijms21155195 .  IF; 4,556; pkt MNiSW: 140 

Kategoria – Doniesienia kazuistyczne 

Nagroda I stopnia

 • Dolka I, Tomaszewski M, Wola D, Czopowicz M,  Kaba J.    Lymphoepithelial Cyst of the Salivary Gland in a Small Ruminant Lentivirus-Positive Goat. Animals 2020, 10(9): 1545 https://doi.org/10.3390/ani10091545.  IF: 2,323; pkt MNiSW: 100